ที่ตั้งปัจจุบัน

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ Office of Labour Affairs
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ Royal Thai Embassy
372 Orchard Road,
Singapore 238899

Tel:6224 1797,6224 9940
Fax:6225 9995