สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Sungei Tengah Lodge

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00 น. นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายภาโณตม์ ปรีชาญานุต เลขานุการเอก (กงสุล) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน จัดกิจกรรมออกเยี่ยมแรงงานไทย ณ หอพัก Sungei Tengah Lodge ถนน Old Chao Chu Kang ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นแรงงานภายใต้บริษัท KPW Singapore Pte Ltd โดยทำงานในตำแหน่งช่างเชื่อมและช่างต่อท่อน้ำมัน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแสดงความห่วงใยแก่แรงงานไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ ความรู้ด้านกงสุล อาทิกรณีหนังสือเดินทางใกล้หมดอายุ การดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งนี้มีการแจกเอกสารสิ่งที่แรงงานไทยควรรู้ในสิงคโปร์ คู่มือคนไทยในสิงคโปร์จากฝ่ายกงสุล และมีบริการตรวจวัดความดันโลหิตจากพยาบาลอาสาสมัครชาวสิงคโปร์ พบว่าโดยเฉลี่ยความดันปกติและมีบางรายมีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสความดันสูง ตอนท้ายกิจกรรม มีการจับฉลากของขวัญ เช่น อุปกรณ์กีฬาตะกร้อ ฟุตบอล ไม้แบตมินตัน ขนมปัง ฯลฯ มีแรงงานไทยเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน