ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมโรงงานบริษัท Kenyon
กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดของ สนร. สิงคโปร์
การตรวจนิเทศ สนร. สิงคโปร์ ของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิวัฒน์ ตังหงส์)
สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมฟุตบอลแรงงานประจำปี
สนร. สิงคโปร์ บรรยายสถานการณ์แรงงานต่อคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมโรงงานบริษัท KTC Group
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมผู้ช่วยทำงานบ้าน
สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมฟุตบอลแรงงานประจำปี
สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมวันแรงงานประจำปี พ.ศ. 2560
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Kian Teck Dormitory
สนร. สิงคโปร์ จัดงานขอบคุณ อสร. สำหรับช่วยงานวันแรงงาน
สนร. สิงคโปร์ ทำข่าวแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560
สนร. สิงคโปร์ ทำข่าวแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2560
สนร. สิงคโปร์ ทำข่าวแรงงานประจำเดือนเมษายน 2560 (ฉบับพิเศษ)
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก HomeStay Lodge
สนร. สิงคโปร์ ทำบุญครบรอบ 2 ปี และแจกของให้แรงงานไทย
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมบริษัท Netatech
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Kranji Lodge 1
สนร. สิงคโปร์ จัดอบรม อสร. รุ่นที่ 13
สนร. สิงคโปร์ จัดอบรมแกะสลักผักผลไม้