สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมไซด์งาน บริษัท Thai Woo Ree Engineering‏

 

 

 

 

           

              วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 สนร.สิงคโปร์ ได้รับการ้องเรียนจากคนงานไทยเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการของบริษัท จึงเข้าเยี่ยมคนงานไทยที่ไซด์งานบนเกาะ Jurong Island เป็นคนงานไทยที่ทำงานก่อสร้างและประกอบโรงงานจากบริษัท Thai Woo Ree Engineering Co Ltd ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนไทย-เกาหลี  พร้อมหารือกับผู้บริหารบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของคนงานไทย ไม่พบว่า มีการปฏิบัติผิดจากสัญญาจ้าง บริษัทปฏิบัติตามที่ระบุในสัญญาจ้างครบถ้วนตามที่ได้ตกลงกันทั้งสองฝ่าย จึงได้พูดคุยและชี้แจงให้คนงานไทยเข้าใจ