แผนการดำเนินการส่งเสริม/ขยายตลาดแรงงานไทยของสำนักงานแรงงานในสิงคโปร์

แผนการดำเนินการส่งเสริม/ขยายตลาดแรงงานไทยของสำนักงานแรงงานในสิงคโปร์

 

1. ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานที่ประสงค์จะทำงานที่สิงคโปร์เข้าใจความจำเป็นในการผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานทุกระดับ SEC(K) CoreTrade และ สารพัดช่าง (Multi-Skilled) เพื่อประโยชน์ในระยะยาว

2. ประสานงานให้มีการฝึกอบรมพัฒนาแรงงานไทยให้มีทักษะในวิชาชีพระดับสูงขึ้น ตามความต้องการของตลาด เช่น ช่างเชื่อม ช่างประกอบ รวมถึงพ่อครัว แม่ครัว

3. ชี้แจง แนะนำ การเข้ามาทำงานโดยไม่ต้องเสียค่าบริการให้กับแรงงาน ที่ผ่านการทดสอบระดับ SEC(K) และ CoreTrade แล้ว

4. จัดทำทะเบียนคนงานที่ต้องการทำงานเพื่อให้ติดต่อกับบริษัทนายจ้าง โดยตรง

5. ปรับปรุงทะเบียนบริษัทนายจ้างสิงคโปร์ที่มีประวัติการจ้างงานแรงงานไทย

6. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบฝีมือแรงงานรับรองมาตรฐานอาชีพแต่ละสาขา เพื่อให้แรงงานที่มีประสบการณ์สามารถนำประสบการณ์/ความสามารถ (competency) มาปรับเทียบเป็นใบประกาศมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานด้านพ่อครัว-แม่ครัว

7. ช่วยเหลือแรงงานที่ประสบปัญหาการเข้ามาทำงานใหม่ที่ประเทศ สิงคโปร์ โดยประสานงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน

8. จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ อาสาสมัครแรงงาน ชมรมนักศึกษา มสธ. และกศน. ในการให้ความช่วยเหลือ แนะนำคนงานในเรื่องการทำงานในประเทศสิงคโปร์

9. จากโครงการร่วมด้วยช่วยกัน สนร. สิงคโปร์ มีนโยบายให้ความช่วยเหลือกับแรงงานไทยที่เข้าสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานเป็น ช่างฝีมือระดับสูง (Higher Skilled) และประสบปัญหาสอบไม่ผ่าน เช่น หาผู้ที่มีความรู้หรือผู้ที่เคยสอบผ่านมาช่วยแนะแนวทางการสอบ หาแนวข้อสอบ เป็นต้น