แนวโน้มสดใส : ตลาดแรงงานไทยในประทศสิงคโปร์

 

 

แนวโน้มสดใส : ตลาดแรงงานไทยในประทศสิงคโปร์

 

 

 

หน่วยงานรับรองตึกอาคารของรัฐ หรือ The Building Construction Authority (BCA) ประเทศสิงคโปร์ ได้ประกาศเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ว่าโครงการต่างๆ ในปี 2557 จะมีมูลค่าประมาณ 31 - 38 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ เป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างสถานประกอบการต่างๆ โครงการก่อสร้างงานพื้นฐาน ในปี 2556 ที่มีมูลค่างานสูงถึง 35.8 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ สูงกว่ามูลค่า ที่คาดการณ์ไว้ถึงร้อยละ 5

 

BCA ได้ประมาณมูลค่างานในภาคก่อสร้างของปี 2557 ว่าโครงการ ในภาครัฐมีมูลค่า 19 - 22 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ เป็นงานก่อสร้างตึกอาคาร และงานวิศวกรรมโยธา เช่น Marina Coastal Expressway (MCE) , Downtown MRT Line Stage 2 & 3 และอาคารที่พักอาศัย  ส่วนภาคเอกชนอยู่ระหว่าง 12 - 16 พันล้านเหรียญสิงคโปร์  ส่วนในปี 2558 และปี 2559 จะมีมูลค่า ประมาณ 25 - 34 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ต่อปี ซึ่งร้อยละ 60 เป็นโครงการการสร้าง ตึกอาคารและร้อยละ 40 เป็นโครงการงานวิศวกรรมโยธา

 

จากการขยายตัวของภาคการก่อสร้างดังกล่าว รัฐบาลได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการทำงานของแรงงานต่างชาติในภาคก่อสร้างที่เป็นช่างฝีมือชั้นสูง (Higher Skilled) จาก 18 ปี เป็น 22 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และยังเพิ่มโอกาสการยกระดับเป็นช่างฝีมือชั้นสูง (Higher Skilled) อีกทางเลือกหนึ่ง ที่เรียกว่า Market-Based Skills Recognition Framwork (MBF) คือแรงงาน ที่ทำงานในภาคก่อสร้างในประเทศสิงคโปร์อย่างต่ำ 6 ปี และมีค่าจ้างอย่างน้อย 1,600 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน จะสามารถยกระดับเป็นช่างฝีมือระดับสูง (Higher Skill) โดยไม่ต้องผ่านการสอบเป็นหัวหน้างาน (CoreTrade) และการสอบ สารพัดช่าง (Multi-Skilling Certificate) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงความต้องการแรงงานไทยในตลาดแรงงานสิงคโปร์ที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ จะทำให้แรงงานไทยทั้งเก่าและใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานสิงคโปร์เพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ส่วนแรงงานไทยที่ปัจจุบันทำงาน ในประเทศสิงคโปร์ได้รับการส่งเข้าสอบเพื่อเป็นช่างฝีมือชั้นสูง (Higher Skilled) มากขึ้น การยกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนดส่วนใหญ่มาจากแรงงานไทยที่ทำงานน้อยกว่า 10 ปี ได้นายจ้างใหม่ที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า