การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาฝึกงานที่ประสบปัญหาในประเทศสิงคโปร์

 การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาฝึกงานที่ประสบปัญหาในประเทศสิงคโปร์            สนร. สิงคโปร์ได้ดำเนินการประสานงานไปยังนายจ้างและตัวแทนบริษัทของนายจ้างซึ่งให้ความร่วมมือ ดังนี้

            1. อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางกลับประเทศไทยได้ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่จะได้เดินทางกลับประเทศไทยในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทตัวแทนนายจ้างที่สิงคโปร์จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้

            2. บริษัทตัวแทนนายจ้างในประเทศสิงคโปร์ได้แจ้งการเจรจากับศูนย์แนะแนวฯ ในไทยผู้จัดส่งนักศึกษาว่าจะคืนเงินค่าโครงการตามที่จ่ายจริง รายละประมาณ 25,000 บาท ให้นักศึกษาที่เดินทางเข้ามาทำงานยังไม่ถึง 2 สัปดาห์ กรณีเกิน 2 สัปดาห์ ศูนย์แนะแนวฯ จะพิจารณาจำนวนเงินที่จะคืนให้ต่อไป และสำหรับเงินประกันการทำงานไม่ครบสัญญา มีนักศึกษาที่ถูกเรียกเก็บเงินนี้ไว้คนละ 20,000 บาท จำนวน 15 ราย ซึ่งศูนย์แนะแนวฯ จะคืนเงินให้ครบจำนวน            ทั้งนี้ นักศึกษาฝึกงานจำนวน 8 คน ที่ถูกเรียกไปสอบสวนและถูกยึดหนังสือเดินทาง ในระหว่างรอผลการสอบสวนบริษัทตัวแทนนายจ้างที่สิงคโปร์จะจ่ายค่าที่พักให้ โดยสนร. สิงคโปร์จะประสานกับกระทรวงแรงงานของประเทศสิงคโปร์ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 หลังจากนักศึกษารายอื่นๆ ได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้กระทรวงแรงงานเกิดข้อสงสัยและเรียกสอบสวนนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งอาจมีผลให้ถูกระงับการเดินทางได้