การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติของสิงคโปร์ และ สิทธิประโยชน์ของแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายเงินทดแทนของประเทศสิงคโปร์

 การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติของสิงคโปร์ และ สิทธิประโยชน์ของแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายเงินทดแทนของประเทศสิงคโปร์ 

 

          สนร. สิงคโปร์ ได้รวบรวมและจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติของสิงคโปร์ และ สิทธิประโยชน์ของแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายเงินทดแทนของประเทศสิงคโปร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ต้องการมาทำงานในประเทศสิงคโปร์ทราบและเป็นข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ