กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ ในประเทศสิงคโปร์

 แรงงานสัมพันธ์ในประเทศสิงคโปร์

 

1.กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ของประเทศสิงคโปร์

          ก. The Industrial Relations Act เป็นกฏหมายกำหนดหลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง รวมถึงป้องกันและระงับข้อพิพาทโดยการเจรจาต่อรอง การประนีประนอม อนุญาโตตุลาการ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไตรภาคี รวมถึงการกำหนดระเบียบที่ควบคุมกิจกรรมของสหภาพ การบริหารจัดการกิจการของสหภาพ การบริหารเงินทุนและเสรีภาพในการการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่สหภาพ

          ข. Trade Dispute  Act เป็นกฏหมายที่กำหนดระเบียบการปฏิบัติของลูกจ้างนัดหยุดงานและการปิดงานของนายจ้าง

          ค. Part III of Criminal Law (Temporary Provisions) Act (CAP67) เป็นบทบัญญัติชั่วคราวของกฏหมายอาญาเพื่อป้องกันการนัดหยุดงานของลูกจ้างและการปิดงาน ในกิจการที่จำเป็น โดยมีข้อกำหนดห้ามลูกจ้างในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประปา  ไฟฟ้า และแก๊ส นัดหยุดงานโดยเด็ดขาด ส่วนกิจการที่จำเป็นอื่นๆสามารถนัดหยุดงานได้แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในกฏหมายกำหนด เช่น ลูกจ้างแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดหยุดงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน และต้องอยู่ระหว่างกระบวนการเจรจาหาข้อยุติ

          ง. The Singapore Labour Foundation Act (CAP67)  เป็นการปรับปรุงสวัสดิการของสมาชิกสหภาพแรงงานและครอบครัวรวมถึงการพัฒนาสหภาพแรงงานในอนาคต

2. สหภาพแรงงาน เป็นองค์กรที่มีความสำคัญในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ในประเทศสิงคโปร์เพราะเป็นการรวมตัวขององค์กรลูกจ้างเพื่อสร้างหลักเกณฑ์การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและนายจ้างให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้

                   ก. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง

                   ข. เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนงาน

                   ค. เพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อประโยชน์ของคนงาน นายจ้างและเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์

3. การจดทะเบียนสหภาพ  ผู้ประสงค์ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นคําขอจดทะเบียนพรอมเอกสารตามความจำเป็นที่สำนักงานแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ผ่าน mom_irwd@mom.gov.sg  โดยต้องมีผู้เริ่มก่อการ 7 คนพร้อมรายละเอียดส่วนบุคคลและการจ้างงาน ต้องแจ้งจำนวนสมาชิก ชื่อและที่อยู่ของสหภาพ รายละเอียดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชั่วคราวและระเบียบข้อบังคับของสหภาพพร้อมค่าธรรมเนียมลงทะเบียน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของสหภาพแรงงาน

                   ก. ให้ความร่วมมือกับนายจ้างและหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการจ้างงานของลูกจ้าง

                   ข. ดำเนินการหาทางแก้ไขข้อขัดแย้งโดนสันติวิธี

                   ค. ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและเสริมทักษะให้ลูกจ้าง

                   ง. มีบทบาทสำคัญในไตรภาคีเพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์และการจ้างงาน

                   จ. เพิ่มสวัสดิการให้ลูกจ้างผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆ

5. The National Trades Union Congress (NTUC)  เป็นสหภาพแห่งชาติในภาคอุตสาหกรรม   ภาคบริการและของรัฐ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมชาวสิงคโปร์ให้มีความสามารถในการแข่งขันเพื่อการมีงานทำและสามารถอยู่ในตลาดแรงงานได้ รวมทั้ง เสริมสร้างสถานะทางสังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงในความเคลื่อนไหวของตลาดแรงงาน โดยมีหน้าที่

           ก. แรงงานสัมพันธ์ ( Industrial Relation) จะดูแลลูกจ้างทุกระดับ ทุกอายุ ทุกสัญชาติ และให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย แก้ไขข้อขัดแย้งเรื่องการจ้างงานผ่านการประนีประนอม

                    ข. Programmes & Initiatives โครงการและแนวความคิดริเริ่มดูแลลูกจ้างทุกภาคธุรกิจต่างๆ เช่นโครงการการจ้างงานใหม่ของผู้สุงอายุ เป็นต้น

                    ค. Employment and Training  จัดให้มีการศึกษาเสริมทักษะ ความรู้ด้านอาชีพ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เช่น  Skills Redevelopment Programme เป็นต้น