สนร. สิงคโปร์ ต้อนรับ นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

วันที่ 4 กันยายน 2560 นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้ให้การต้อนรับ นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและคณะ 

 

ในการนี้ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายเรื่อง"สถานการณ์แรงงานในประเทศสิงคโปร์"