สนร. จัดห้องสอบไล่ ให้นักศึกษา มสธ. ในสิงคโปร์

 

วันที่ 27-28 มค 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้จัดสอบไล่ สำหรับนักศึกษา มสธ ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ณ สถาบัน PSB Academy ประเทศสิงคโปร์ โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรวม 78 คน