สนร. สิงคโปร์ จัดอบรมตามโครงการเตรียมสอบเพื่อยกระดับเป็นหัวหน้างาน และอาสาสมัครแรงงาน

 

วันที่ 4 ก.พ 61 นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ได้ให้โอวาทและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าการอบรมตามโครงการเตรียมสอบเพื่อยกระดับเป็นหัวหน้างานและอาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์รุ่นที่ 14ในการอบรมมีการผู้เข้าร่วม 123 คน โดยมีวิทยากรให้ความรู้จาก ฝ่ายกงสุล Ministry of Labour( สิงคโปร์) และ ผู้เชียวชาญด้านการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสอบยกระดับฝีมือแรงงาน และคุณหมอให้ความด้านสุขภาพ