สนร. สิงคโปร์ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์

 

กิจกรรมประชุมอาสาสมัครแรงงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงค์โปร์ ได้จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของปี ๒๕๖๑ และหารือเกี่ยวกับกิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมทั้ง หารือการเตรียมการและการจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการแบ่งปันความรู้ด้านต่างๆ ระหว่างกันด้วย รวมทั้งการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาเพื่อนำมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อไป