สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงาน Kraji Lodge 1

 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงาน Kraji Lodge 1

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวดลจิต ประดิษฐ์วงษ์ ที่ปรึกษา  (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน จัดกิจกรรมพบปะเยี่ยมเยียนแรงงานไทย ณ หอพักแรงงาน Kraji Lodge 1 ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีแรงงานไทยพักอาศัยอยู่ประมาณ ๒๐๐ คน โดยมี Mr.Chin Xiu Wen ผู้จัดการหอพัก ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมของหอพักและความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติ

หอพัก Kraji Lodge 1 เป็นหอพักที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหอพักจากกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ สามารถรองรับแรงงานต่างชาติได้จำนวน ๑๒,๐๐๐ คน มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องอ่านหนังสือ ห้องออกกำลังกาย ห้องสันทนาการ ห้องดูทีวี พื้นที่ประกอบอาหารและพื้นที่ทำความสะอาดเครื่องใช้ส่วนตัว บริการอินเตอร์เน็ต และมีการจัดหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่แรงงานต่างชาติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้รับความร่วมมือของอาสาสมัครท้องถิ่น  

 

ในการนี้ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์สิทธิและหน้าที่ แนะนำช่องทางการติดต่อและบริการของหน่วยงาน พร้อมให้คำปรึกษาแนะแนวเกี่ยวกับการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศสิงคโปร์ การดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แรงงานไทย รวมทั้งได้ประสานงานกับฝ่ายกงสุลฯ ในการเยี่ยมแรงงานและให้คำแนะนำบริการด้านกงสุล หนังสือเดินทาง และการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐ คน