สนร. สิงคโปร์ จัดโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย

 

วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงานและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศสิงคโปร์แก่อาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์ และการขยายเครือข่ายแรงงาน โดยมีอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ (นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์) เป็นประธานในพิธี และมอบวุฒิบัตรแก่อาสาสมัครแรงงาน รุ่น ที่ 15 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 130 คน กิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆได้แก่ ภารกิจของกระทรวงแรงงานและสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์โดยนางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายแรงงาน) ฝ่ายกงสุล สอท. ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการงานของกงสุล และการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร,  วิทยากรจากกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ให้ความรู้ด้านสิทธิแรงงานตามกฎหมายสิงคโปร์และข้อพึ่งระวังในการทำงานในปรเทศสิงคโปร์, แพทย์หญิงจันทรฯ และคณะ ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้น โรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน ในการนี้ สนร.สิงคโปร์ได้จัดทำข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป