สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมสถานประกอบการฟาร์มไข่ไก่ Seng Choon Farm

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 2562 นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางสาวดลจิต ประดิษฐ์วงษ์ ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบการ สาขาเกษตร (ฟาร์มไข่) บริษัท Seng Choon Farm Pte Ltd ซึ่งมีการจ้างงานแรงงานไทย เพื่อทราบถึงสภาพการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ คุณ Koh Chern Peng นำเสนอข้อมูลและนำเยี่ยมชมบริเวณสถานประกอบการ  บริษัทดังกล่าวเริ่มประกอบกิจการตั้งแต่ ปี คศ 1987 และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลิตไข่ส่งตลาดได้วันละประมาณ 6 แสนฟอง โดยมีแรงงานไทย จำนวน 8 คน ทั้งนี้มีนายพงศธร บึงใหญ่ ช่างเทคนิคประจำบริษัทฯ เป็นผู้แทนในการให้ข้อมูลการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศสิงคโปร์

แรงงานไทยพึงพอใจกับการทำงานที่นี่เนื่องจากนายจ้างจิตใจดี ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง ภาษาอังกฤษ/จีน บริษัทฯจัดสวัสดิการและที่พักแก่แรงงาน รวมทั้งมอบวัสดุดิบ เช่นไข่ไก่และเนื้อไก่สำหรับการปรุงอาหารรับประทานกันเอง ในการนี้ สนร.สิงคโปร์ได้ให้ข้อมูลสิทธิแรงงานและช่องทางการติดต่อ เพื่อติดตามดูแลสิทธิประโยชน์ การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และตอบข้อซักถามของแรงงานไทย นอกจากนี้ได้มอบข้าวสารและอาหารแห้งให้แก่แรงงานไทยเพื่อใช้ประกอบอาหารต่อไป เนื่องจากพื้นที่ทำงานและที่พักอยู่ห่างไกลจากชุมชนพอสมควร และเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในสิงคโปร์ต่อไป