สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ โดยนางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางสาวดลจิต ประดิษฐ์วงษ์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ 

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ซึ่งเดินทางปฏิบัติราชการเพื่อตรวจนิเทศงานของสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประกอบด้วย นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายศิลา แก้วตะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางนภสร ทุ่งสุกใส ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน และคณะเจ้าหน้าที่ ซึ่งเดินทางปฏิบัติราชการเพื่อตรวจนิเทศงานของสำนักงานแรงงานในต่างประเทศและติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเช้าของวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการจ้างงานแรงงานไทยในสิงคโปร์ การจ้างงานแรงงานต่างชาติในไทย การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทย รวมถึงการพัฒนาทักษะผู้ปรุงอาหารไทยตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกนั้นจำเป็นต้องพัฒนาทักษะของผู้ปรุงอาหารไทยให้มีความรู้ด้านอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ความสามารถปรุงอาหารไทยได้ตามรสชาติดั้งเดิม ความสามารถในการคัดเลือกวัตถุดิบและการประยุกต์ใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารได้ตามสภาพในแต่ละประเทศได้ดี รวมทั้งจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเสริฟอาหารและเรื่องที่จำเป็นอื่นๆด้วย นอกจากนี้ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้เป็นประธานการประชุมสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะผู้ตรวจราชการฯ ได้ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ณ บริษัท Dragages Singapore PTE LTD. ซึ่งเป็นบริษัทประกอบกิจการในอุตสาหกรรมก่อสร้างในโครงการพื้นฐาน สถานีรถไฟฟ้า สถานพยาบาล อาคารต่างๆ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๗ มีการจ้างแรงงานไทยจำนวนประมาณ ๑๕๐ คน ซึ่งเป็นช่างก่อสร้างที่มีทักษะฝีมือและเป็นช่างเทคนิคอุตสาหกรรมโดยบริเวณที่เข้าเยี่ยมแรงงานเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย The Garden Residence Project ถนน Serangoon North Ave 1 มีแรงงานไทยที่สามารถเข้าพบปะคณะฯได้จำนวน ๓๘ คน พบว่าบริษัทมีสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐานของสิงคโปร์ ภายหลังจากนั้นคณะฯได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์บริการแรงงานนอกเวลาราชการของสำนักงานแรงงานในสิงคโปร์และพบปะอาสาสมัครแรงงานจำนวน ๓ คน เนื่องจากอาสาสมัครแรงงานส่วนใหญ่ติดภารกิจการทำงานในวันทำการปกติ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้กล่าวขอบคุณอาสาสมัครแรงงานที่มีส่วนช่วยเหลือขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี