สนร.สิงคโปร์ ร่วมบรรยายคณะผู้เข้าอบรมจากสำนักงานอัยการสูงสุด

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ได้รับมอบหมายจากนายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ให้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการ รุ่น ๓ สถาบันพัฒนาข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด ในหัวข้อ "ปัญหาแรงงานไทยและการใช้ชีวิตของคนไทยในสิงคโปร์" โดยเนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐสิงคโปร์ สถานการณ์การจ้างงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมทั้ง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานแรงงานต่างชาติและการใช้ชีวิตประจำวันในสิงคโปร์ ทั้งนี้  โดยมีนายสาวิตร บุญประสิทธิ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหัวหน้าคณะ