Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์แจ้งแนวปฏิบัติในการขอบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนของแรงงานต่างชาติ

TOP