Skip to main content

หน้าหลัก

การจัดการประชุมชี้แจงการจ้างแรงงานไทยในสิงคโปร์

สนร. สิงคโปร์ จัดการประชุมชี้แจงการจ้างแรงงานไทยในสิงคโปร์

           เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 58 สนร.สิงคโปร์ ได้จัดการประชุมชี้แจงการจ้างแรงงานไทยในสิงคโปร์ ผลโดยสรุปดังนี้

           1. การประชุมชี้แจงการจ้างแรงงานไทยในสิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับนายจ้างสิงคโปร์ให้ทราบวิธีการจ้างแรงงานไทยเข้าไปทำงานในประเทศสิงคโปร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายของไทย และเป็นการส่งเสริมและรักษาตลาดแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ได้รับความคุ้มครองในเรื่องการทำสัญญาจ้างกับนายจ้างที่ผ่านการตรวจสอบรับรองความเหมาะสมของสภาพการจ้างงาน

           2. การประชุมชี้แจงการจ้างแรงงานไทยในสิงคโปร์ในครั้งนี้ สนร. ได้สำรวจจำนวนแรงงานไทยกับบริษัทนายจ้างสิงคโปร์ที่มีการจ้างแรงงานไทยในปัจจุบันและสำรวจความต้องการจ้างแรงงานไทยในอนาคต ซึ่งบริษัทนายจ้างสิงคโปร์ได้ตอบรับเป็นอย่างดี จึงได้มีการจัดการประชุมชี้แจงการจ้างแรงงานไทยในสิงคโปร์ขึ้น มีบริษัทนายจ้างสิงคโปร์แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 39 บริษัท มีผู้เข้าร่วมการประชุม 50 คน

          3. เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย พิธีเปิดการประชุมฯ โดย นางธนพร ศิริเต็มกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ ข้อมูล ขั้นตอนการจ้างแรงงานมาทำงานในสิงคโปร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายไทยและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่บริษัทนายจ้างในการจ้างแรงงานงานไทย รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการรับรองเอกสารการจ้างที่รวดเร็ว เป็นต้น  การให้ข้อมูลความรู้ ความเชื่อมโยงของหน่วยงาน ประกอบด้วย สนร. กรมการจัดหางาน สำนักงานแรงงานจังหวัด และกระทรวงแรงงาน รวมทั้งการให้ข้อมูล ขั้นตอนการจ้างแรงงาน วิธีการเดินทางมาทำงานต่างประเทศ การสมัครเข้ากองทุนช่วยเหลือคนหางานมาทำงานต่างประเทศ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่แรงงานควรจะได้รับ รวมทั้งภารกิจของ สนร. ในการดูแลและคุ้มครองแรงงานในการมาทำงานในประเทศสิงคโปร์ ในช่วงการสอบถามปัญหาต่างๆ บริษัทนายจ้างได้ให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับการจ้างแรงงานไทย เนื่องจากที่ผ่านมามีความต้องการจ้างแรงงานไทยแต่ไม่สามารถหาแรงงานไทยมาทำงานได้ รวมทั้งสอบถามถึงขั้นตอนการมาขอรับรองเอกสารการจ้างงานด้วย


198
TOP