Skip to main content

หน้าหลัก

สนง.ประกันสังคม เยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และร่วมกิจกรรมเชิงบูรณาการของ สนร.สิงคโปร์

 

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานประกันสังคม จำนวน 59 คน นำโดยนายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์            ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคมได้เข้าเยี่ยมคารวะและฟังบรรยายสรุปจากนายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ในการนี้ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ร่วมบรรยายสรุปในหัวข้อ “สถานการณ์แรงงานในประเทศสิงคโปร์” 

 

นอกจากนั้น คณะข้าราชการจากสำนักงานประกันสังคมยังได้เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงบูรณาการของสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ หอพัก Tuas View Dormitory และ Westlite Dormitory         โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้ความรู้ด้านการประกันสังคม การดำเนินงานร่วมกับทีมแพทย์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสซิก้าในประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

 

  

 


126
TOP