Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์จัดการอบรมอาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์ รุ่นที่ 18 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Line Meeting

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. สำนักงานแรงงานในสิงคโปร์ได้จัดการอบรมอาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์ รุ่นที่ 18 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Line Meeting ตามโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีแรงงานไทยในสิงคโปร์สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 119 คน การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

(1) เสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์ และ

(2) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน รวมถึงภารกิจของสำนักงานแรงงานในสิงคโปร์และกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ ได้ให้ความรู้ด้านภารกิจและบริการของฝ่ายกงสุล สิทธิหน้าที่ของคนไทยในต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับด้านการทำงานในสิงคโปร์  การป้องกันและการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยนางสาวศิรินธรา อัตถากร อุปทูต ณ สิงคโปร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นางดัชรี คูหาทอง ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) รักษาการในตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) กล่าวรายงานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่

1) นางสาวพนาลี ชูศรี ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายกงสุล บรรยายให้ความรู้ด้านกงสุล

2) Ms. Isabel Tan และ Mr. Leo Deng Lip เจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานสิงคโปร์บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของสิงคโปร์ ความปลอดภัยในการทำงาน และการปัองกันอุบัติเหตุจากการทำงานและ

3) Mr. Satish Naidu ร่วมบรรยายในหัวข้อ ภารกิจและการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติของศูนย์ Migrant  Worker Center

โดยการอบรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวิถีปกติแบบใหม่ (New Normal)  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดี ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมอย่างมาก


44
TOP