Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์ช่วยเหลือและส่งแรงงานเดินทางกลับประเทศไทย

    วันที่  18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 . นางดัชรี คูหาทอง ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) รก.อทป. และนางเพ็ญนิภาฯ ล่าม  สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้เดินทางไปท่าอากาศยานชางงี เพื่อส่งนายมนตรี ศรีสงคราม แรงงานไทยซึ่งป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล Tan Tock Seng โดยมีอาการดีขึ้น เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน SCOOT TR 674 เดินทางจากสิงคโปร์เวลา 12.15 . กำหนดถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่เวลา 14.15 .

     สนร.สิงคโปร์ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ กรมการจัดหางานสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้ช่วยประสานอำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานรายดังกล่าว ทั้งนี้ สนร.สิงคโปร์ได้ประสานนายจ้างและทราบว่า นายจ้างได้จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายให้เรียบร้อยแล้ว

 


21
TOP