Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. สิงคโปร์ ตรวจเยี่ยมแรงงาน ณ หอพัก Soon Lee Lodge

            เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 สนร.สิงคโปร์ ร่วมกับฝ่ายกงสุล พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานได้ตรวจเยี่ยมแรงงาน  ณ หอพัก Soon Lee Lodge ซึ่งมีแรงงานต่างชาติอาศัยอยู่กว่า 4,400 คน แรงงานส่วนใหญ่เป็นคนงานบังคลาเทศ และอินเดีย โดยมีแรงงานไทย 68 คน           

            หอพักดังกล่าวเป็น อาคารโครงเหล็กสูง 4 ชั้น มีทั้งหมด 6 อาคาร และมีอีกหนึ่งอาคารสองชั้นสำหรับสำนักงาน ร้านค้าและห้องซักผ้า แต่ละอาคารจัดให้คนงานบริษัทเดียวกันอยู่ร่วมกัน ห้องละ 12 คน               

            อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้กล่าวทักทายและแนะนำคณะที่ไปเยี่ยมทั้งหมด และได้กล่าวหนุนใจให้แรงงานไทยมีความตั้งใจทำงาน ส่งเงินกลับไปช่วยเหลือครอบครัว และพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งกล่าวเตือนแรงงานไทยให้รักษากฎระเบียบของหอพักและกฎหมายบ้านเมืองให้ดี เพราะสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีกฎหมายเคร่งครัดและจริงจัง เพราะถ้าละเมิดกฎหมายก็จะต้องถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงาน ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อแรงงานเอง อีกทั้งยังให้ความรู้แก่คนงานในเรื่องโรคต่างๆ เช่น โรคไหลตายและโรคเอดส์ เป็นต้น และยังได้รณรงค์ให้แรงงานไทยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ได้เลงเห็นถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกองทุนฯ และสมัครเป็นสมาชิกเมื่อเดินทางกลับไปพักผ่อนที่ประเทศไทย   สนร. สิงคโปร์ ได้นำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายเงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน  คู่มือสัญญาว่าจ้าง  คู่มือการขอคืนเงินค่าภาษี  พร้อมแจ้งสถานที่ติดต่อนอกเวลาราชการที่ตั้งของที่ทำการศูนย์บริการแรงงานนอกเวลาราชการ ณ อาคาร Golden Miles Complex ชั้น ห้อง #03-70 กรณีแรงงานคนใดประสบปัญหาด้านแรงงาน โดยอาสาสมัครแรงงานที่หมุนเวียนกันไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ทำการฯ สามารถรับเรื่องและประสานงานมาที่ สนร. สิงคโปร์ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้นำหนังสือคู่มือคนไทยในสิงคโปร์ และแบบฟอร์มรายงานตัวคนไทยแจกให้แก่แรงงานไทย อีกทั้งยังเตรียมอุปกรณ์กีฬามาแรกให้แก่แรงงานไทยด้วย 

 

Preview

Download Images


139
TOP