Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์ ร่วมการปฐมนิเทศแรงงานไทยที่เข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมชุดแรก

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. สำนักงานแรงงานในสิงคโปร์ โดยนางสาวกมลวรรณ บุญยืน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนายไพโรจน์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศแรงงานไทยที่เข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมชุดแรก จำนวน ๒๒ คน เป็นชาย ๗ คนและหญิง ๑๕ คนซึ่งเข้ามาทำงานที่สิงคโปร์โดยผ่านบริษัทจัดหางาน และเข้าทำงาน ณ บริษัท AMS Sensors Singapore Pte Ltd สาขา Woodlands เลขที่ ๒๖ Woodlands Loop, Singapore 738317 ตามนโยบายนำร่องของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore Economic Development Board (EDB) โดยแรงงานไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาทำงานในบริษัทดังกล่าวต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้โปรแกรม Microsoft Office นอกจากนี้ต้องสามารถทำงานเป็นกะในห้อง Clean-room ได้

ในการปฐมนิเทศ เนื้อหาประกอบด้วยการแนะนำภารกิจของบริษัท รายละเอียดข้อบังคับการทำงานและสัญญาจ้าง การอำนวยความสะดวกด้านรถรับ-ส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้และคำแนะนำข้อปฏิบัติ รวมทั้งการดูแลตนเองที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ (Ministry of Health) กำหนด บริษัท AMS ได้แจกหน้ากากให้กับแรงงานไทยทุกคนที่เข้าอบรมในครั้งนี้ และแจ้งว่า แรงงานชาวจีนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศจีนและเดินทางกลับประเทศจีนเพื่อเยี่ยมบ้านในช่วงตรุษจีนขณะนี้ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศสิงคโปร์ได้ ส่วนแรงงานที่กลับมาถึงแล้วได้รับการคัดแยกสังเกตุอาการ 14 วันก่อน หากไม่มีอาการป่วยก็จะอนุญาตให้ทำงานได้ในวันที่ 15 โดยจะมีการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายของทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สนร.สิงคโปร์ได้จัดล่ามทำหน้าที่แปล แจกคู่มือการทำงานในสิงคโปร์ รวมทั้งจัดเก็บรายชื่อเพื่อจัดทำทะเบียนข้อมูลแรงงานไทยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป


84
TOP