Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. สิงคโปร์ อสร. ลงนามแสดงความอาลัย

 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้ต้อนรับอาสาสมัครแรงงานและแรงงานไทยทั่วไป เพื่อมาลงนามถวายความอาลัย และถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


151
TOP