Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานบริษัท ดากัส

11 ตุลาคม 2559 นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา( ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ และอาสาสมัครแรงงานได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างโครงการThe Venue ซึ่งบริษัท Dragages Singapore เป็นบริษัทผู้รับผิดชอบในการก่อสร้าง โครงการตั้งอยู่ เลขที่ 2 Tai Thong Crescent, S’347836. มีคนงานไทยทำงานประมาณ 90 คน

การไปเยี่ยมชมดังกล่าว สำนักงานแรงงานในสิงคโปร์ได้ใช้โอกาสให้ความรู้แก่คนงานเกี่ยวกับการทำงานในสิงคโปร์ สุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานและเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสำนักงานแรงงานในสิงคโปร์โดยเฉพาะการเจ้าเป็นอาสาสมัครแรงงาน

 


162
TOP