Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. สิงคโปร์ แจกนมกล่องแรงงานไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน และนางสาวดลจิต ประดิษฐ์วงษ์ ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ได้นำทีม อสร. สิงคโปร์ ในการแจกนมกล่องเพื่อสุขภาพ แก่แรงงานไทยที่มาจับจ่ายซื้อของกันที่ตึกโกลเด้นมาย สิงคโปร์ โดยได้รับการร่วมมือจากบริษัท Nakagyo Asia Pte Ltd ในการบริจาคกล่องนมกว่า 2000 กล่อง


421
TOP