Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

       เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องโถง ชั้น ๒ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย ณ สิงคโปร์ ได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำข้าราชการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สนองพระมหากรุณาธิคุณ ตามแนวทางพระบรมราโชวาทสืบไป
   โอกาสนี้เอกอัครราชทูตฯในนามของข้าราชการและพสกนิกรชาวไทยในสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ลงนามในสมุดถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีอัครราชทูต ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ๓ เหล่าทัพ หัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทีมประเทศไทย ณ สิงคโปร์ พร้อมด้วยคู่สมรส สถานเอกอัครราชทูตฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันด้วย


1757
TOP