Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์เผยแพร่ข้อมูลการรับเงินใต้โต๊ะหรือการรับเงินจากแรงงานต่างชาติเพื่อเป็นเงื่อนไขในการจ้างงานถือเป็นความผิดร้ายแรงที่บ่อนทำลายสวัสดิภาพ และการดำรงชีพของลูกจ้าง

TOP