Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

สนร.สิงคโปร์ จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานในสิงคโปร์ ประจำปี 2563  

สนร.สิงคโปร์ได้จัดสอบให้ นักศึกษา มสธ. ภาคการศึกษาที่1/2562

สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงาน Westlite Papan

สนร.สิงคโปร์จัดกิจกรรมกีฬาแรงงานสัมพันธ์

สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงาน Homestay Lodge

สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงาน Westlite Toh Guan

สนร.สิงคโปร์ ร่วมบรรยายคณะผู้เข้าอบรมจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สนร. สิงคโปร์จัดกิจกรรมฟุตบอลแรงงานประจำปี 2562

TOP