Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์แจ้งเตือนการหลอกลวง : โทรศัพท์ต้องสงสัยที่พยายามแอบอ้างเป็นกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ (MOM)

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์แจ้งเตือนการหลอกลวง : โทรศัพท์ต้องสงสัยที่พยายามแอบอ้างเป็นกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ (MOM)


ที่มา : https://www.mom.gov.sg/newsroom/announcements/2022/2022-scam-alert


9
TOP