Skip to main content

หน้าหลัก

การให้ความช่วยเหลือนายนิยม แกวงษ์ราช สมาชิกกองทุนฯ

การให้ความช่วยเหลือนายนิยม แกวงษ์ราช สมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่่างประเทศ

          นายนิยม แกวงษ์ราช แรงงานไทยเข้ามาทำงานที่สิงคโปร์ต้งแต่ปี 2550 และไม่เคยเปลี่ยนนายจ้าง โดยได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เมื่อวันที่ 20 พฤษจิกายน 2556 ได้ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน เศษตะปูกระเด็นเข้าตาข้างซ้าย แพทย์ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้อยู่ระหว่างรอแพทย์ประเมินผลการสูญเสียสมรรถภาพเพื่อรับเงินชดเชยการบาดเจ็บ ซึ่งใบอนุญาตทำงานได้หมดอายุลง และนายจ้างไม่ต่อใบอนุญาตทำงานให้ ทำให้ขาดรายได้ นายนิยมฯ จึงได้มาติดต่อ สนร. สิงคโปร์ เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ


130
TOP