Skip to main content

หน้าหลัก

การให้ความช่วยเหลือนายหนู สาริสิทธิ์ สมาชิกกองทุนฯ

การให้ความช่วยเหลือนายหนู สาริสิทธิ์ สมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

           นายหนู สาริสิทธิ์ มาทำงานที่สิงคโปร์เมื่อปี 2556 โดยไม่เคยเปลี่ยนนายจ้าง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ได้ประสบอุบีติเหตุได้รับบาดเจ็บ และใบอนุญาตทำงานหมดอายุลงเมื่อเดือนเมษายน 2557 โดยนายจ้างได้ส่งเข้าอบรมเพิ่มเติมเรื่องระบบแอร์ และพาไปสอบที่กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ แต่เนื่องจากสอบไม่ผ่าน นายจ้างจึงไม่ต่อใบอนุญาตทำงานให้ ทั้งนี้ ระหว่างรอการประเมินผลการสูญเสียสมรรถภาพเพื่อรับเงินชดเชยฯ จึงไม่มีรายได้ และได้รับความเดือนร้อนจึงมาขอรับความช่วยเหลือจากสนร. สิงคโปร์ ซึ่งนายหนูได้เป็นสมาชิกเงินกองทุนฯ สนร.จึงให้ความช่วยเหลือจากเงินกองทุนฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม


132
TOP