Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์ รุ่นที่ 19 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Line Meeting

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. สำนักงานแรงงานในสิงคโปร์ได้จัดการอบรมอาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์ รุ่นที่ 19 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Line Meeting ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีแรงงานไทยในสิงคโปร์สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 91 คน การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์ และ(2) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน รวมถึงภารกิจของสำนักงานแรงงานในสิงคโปร์และกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ ได้ให้ความรู้ด้านภารกิจและบริการของฝ่ายกงสุล สิทธิหน้าที่ของคนไทยในต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับด้านการทำงานในสิงคโปร์ โดยนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นางดัชรี คูหาทอง ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) กล่าวรายงานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ นางสาวพนาลี ชูศรี ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายกงสุล บรรยายให้ความรู้ด้านกงสุล

  โดยการอบรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ภายหลังการอบรม สนร.สิงคโปร์ได้มีการจัดทำฐานข้อมูลอาสาสมัครแรงงาน และบัตรประจำตัวอาสาสมัครแรงงานให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วยเพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโอกาสต่อไป


17797
TOP