Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานที่หอพัก Kim Chuan Dormitory

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 20.00-21.30 น. สนร.สิงคโปร์ร่วมกับฝ่ายกงสุล สอท. ณ สิงคโปร์ และคณะการตรวจและคุ้มครองแรงงานไทย ซึ่งมีนางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน เข้าเยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Kim Chuan Dormitory งานนี้นอกจากการเยี่ยมเยียนพบปะและให้กำลังใจแก่แรงงานไทยแล้ว ฝ่ายกงสุล สอท. ณ สิงคโปร์ ได้แนะนำความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอยู่ในสิงคโปร์อย่างถูกต้องและมีความสุข พร้อมทั้งแจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนำอุปกรณ์กีฬา ยาสามัญประจำบ้านไปฝาก ส่วนสนร.สิงคโปร์ แนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบการทำงานในสิงคโปร์ การดูแลรักษาสุขภาพ ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ พร้อมทั้งนำแพทย์ไทยที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์ไปช่วยตรวจสุขภาพแรงงาน นอกจากนี้ได้นำกระเป๋าสะพายและอาหารเย็น ไปเลี้ยงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับแรงงานไทยทุกคนด้วย


197
TOP