Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานที่หอพัก Murai Lodge2

สนร.สิงคโปร์ได้เข้าเยี่ยมแรงงานที่หอพัก Murai Lodge 2 เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 20.00 – 21.00 น. ได้พบปะแรงงานไทยกว่า 40 คน โดย สนร.ได้นำแพทย์ร่วมตรวจสุขภาพ และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วย รวมทั้งได้จัดเตรียมอาหารไปเลี้ยงแรงงานไทยเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน


117
TOP