Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานและประชาสัมพันธ์โครงการแรงงานศีล5 ณ หอพัก Westlite Domitory (Mundai)

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พ.ย. 2557 สนร. สิงคโปร์ร่วมกับฝ่ายกงสุลได้ออกเยี่ยมแรงงานที่หอพัก Westlite Dormitory (Mundai)มีแรงงานพักอาศัยอยู่ประมาณ 100 คน ซึ่ง สนร สิงคโปร์ ได้ประชาสัมพันธ์เอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ของสิงคโปร์ คู่มือการขอคืนเงินคินภาษี คู่มือสัญญาว่าจ้าง และการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การวัดความดัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการแรงงานศีล5 เชิญชวนแรงงานรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฝ่ายกงสุลได้ให้คำแนะนำการให้บริการต่างๆ ของฝ่ายกงสุลด้วย ทั้งนี้ สนร สิงคโปร์ และฝ่ายกงสุล ได้จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มไว้บริการแรงงาน และเตรียมอุปกรณ์กีฬา กระเป๋า เสื้อ ไปแจกให้กับแรงงานด้วย


138
TOP