Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานและประชาสัมพันธ์โครงการแรงงานศีล5 ณ หอพัก Westlite Domitory (Toh Guan)

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ม.ค. 58 สนร. สิงคโปร์ร่วมกับฝ่ายกงสุล สมาคมไทยในสิงคโปร์ กศน. และอาสาสมัครแรงงานได้ออกเยี่ยมแรงงานที่หอพัก Westlite Dormitory (Toh Guan) มีแรงงานพักอาศัยอยู่ประมาณ 60 คน ซึ่ง สนร สิงคโปร์ ได้ประชาสัมพันธ์เอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ของสิงคโปร์ คู่มือการขอคืนเงินคินภาษี คู่มือสัญญาว่าจ้าง และการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การวัดความดัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการแรงงานศีล5 เชิญชวนแรงงานรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฝ่ายกงสุลได้ให้คำแนะนำการให้บริการต่างๆ ของฝ่ายกงสุล รวมทั้ง กศน ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดอบรม ในช่วงวันหยุด ทั้งนี้ สนร สิงคโปร์ ฝ่ายกงสุล และสมาคมไทยในสิงคโปร์ ได้จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มไว้บริการแรงงาน และเตรียมอุปกรณ์กีฬาไปแจกให้กับแรงงานด้วย


129
TOP