Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยที่บริษัท AMS Sensors Singapore Pte Ltd. และหารือเกี่ยวกับความต้องการจ้างแรงงานไทยในอนาคต

TOP