Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Changi Lodge

          วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2559 สนร.สิงคโปร์ร่วมกับฝ่ายกงสุล สอท. ณ สิงคโปร์ ไปเยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Changi Lodge งานนี้นอกจากการเยี่ยมเยียนพบปะและให้กำลังใจแก่แรงงานไทยแล้ว ฝ่ายกงสุล สอท. ณ สิงคโปร์ ได้แนะนำความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอยู่ในสิงคโปร์อย่างถูกต้องและมีความสุข พร้อมทั้งแจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่วนสนร.สิงคโปร์ แนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบการทำงานในสิงคโปร์ การดูแลรักษาสุขภาพ ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ พร้อมทั้งนำแพทย์ไทยที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์ไปช่วยตรวจสุขภาพแรงงาน นอกจากนี้ได้จัดเลี้ยงอาหารเย็นให้กับแรงงานทุกคนด้วย

Preview


145
TOP