Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์ จัดแข่งขันฟุตบอลแรงงาน‏

          สนร. สิงคโปร์ ร่วมกับเครือข่ายสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในสิงคโปร์ อาสาสมัครแรงงานไทยในสิงคโปร์ ได้จัดการแข่งขันการแข่งขัน “ฟุตบอลแรงงานคัพ” เป็นประจำทุกปีติดต่อกันมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔  จนถึงปัจจุบัน เป็นการแข่งขันฟุตบอลประจำปี ครั้งที่ ๑๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้แรงงานไทยที่มาทำงานในประเทศสิงคโปร์ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการออกกำลังเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  เพิ่มความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ของแรงงานไทยและ   คนไทยในสิงคโปร์          
          การแข่งขันในปีนี้ มีทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๒๐ ทีม ประกอบด้วย ทีมพิเศษจากชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และชมรมอาสาสมัครแรงงานไทยในสิงคโปร์ ทีมฟุตบอลที่ส่งโดยบริษัทต่าง ๆ และทีมฟุตบอลที่ได้รวมตัวกันเองเข้าแข่งขัน รวม ๑๘ ทีม นักฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ ๑๖ คน
          พิธีเปิดการแข่งขันได้เริ่มมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕ โดยมีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์) และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีการเปิดการแข่งขัน การแข่งขันได้จัดขึ้นทุกอาทิตย์ต่อเนื่องกันรวมเป็นเวลาทั้งหมด ๕ สัปดาห์ จนถึงรอบ     ชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวนทั้งสิ้น ๒๙ นัด มีนักกีฬา แรงงานไทย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่ำ นัดละประมาณ ๒๐๐ คน สำหรับนัดสุดท้ายไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คน รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๐๐ คน
          พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลได้จัดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  โดย ฯพณฯ นายมารุต จิตรปฏิมา เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลให้กับทีมชนะ

Preview

Download Images


158
TOP