Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. สิงคโปร์ ตรวจเยี่ยมแรงงาน ณ หอพัก Jurong Apartment

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 สนร.สิงคโปร์ โดยนายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อทป. (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมกับฝ่ายกงสุล ของ สอท. ณ สิงคโปร์ และอาสาสมัครแรงงานได้เยี่ยมแรงงานไทย ณ หอพัก Jurong Apartment

          หอพัก Jurong Apartment มีลักษณะเป็นอาคารที่พักเดิมของคนสิงคโปร์ ซึ่งได้มีการปรับปรุงเพื่อเป็นหอพักแรงงาน เป็นอาคารสูง 10 ชั้น 3 อาคาร มีแรงงานต่างชาติอาศัยประมาณ 1,200 คน หอพักดังกล่าวมีแรงงานไทยอาศัยอยู่ 78 คน

          อทป. (ฝ่ายแรงงาน) ได้พบปะสอบถามความเป็นอยู่ สภาพการทำงาน และปัญหาต่างๆ ตลอดทจนให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลด้านแรงงานต่างๆ โดยฝ่ายกงสุลได้ให้ข้อมูลการให้บริการของ สอท. ทั้งนี้ สนร. สิงคโปร์ ได้นำคุณหมอคนไทยจากโรงพยาบาลของสิงคโปร์ร่วมตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำแก่แรงงานไทย โดยมีอาสาสมัครแรงงานร่วมช่วยในการตรวจสุขภาพ ร่วมทั้งมีการแจกอุปกรณ์กีฬาให้กับแรงงานไทยด้วย

Preview

Download Images


136
TOP