Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงาน Westlite Papan

เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ร่วมกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดกิจกรรมเยี่ยมแรงงาน ณ หอพักแรงงาน Westlite Papan ตั้งอยู่ที่ Jurong East เป็นหอพักของแรงงานต่างชาติตามมาตรฐานกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ (Ministry of Manpower : MOM)ซึ่งมีแรงงานพักอาศัยทั้งหมดประมาณ 7,500 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานบังคลาเทศ รองลงมาได้แก่ แรงงานอินเดีย และมีแรงงานไทยจำนวนประมาณ 120 คน จากการเยี่ยมชมหอพักแรงงานมีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ห้องออกกําลังกาย สถานที่ประกอบอาหาร ห้องอ่านหนังสือเป็นต้น แรงงานพักห้องละไม่เกิน 8 คนซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงแรงงานสิงคโปร์กําหนด

การจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยมีนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ตำแหน่งอุปทูต ณ สิงคโปร์ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนางสาวกมลวรรณ บุญยืน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เพื่อติดตามดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานไทย รวมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของแรงงานต่างชาติในประเทศสิงคโปร์ การให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 36 คน


88
TOP