Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์จัดกิจกรรมอาสาสมัครแรงงานเดินเพื่อสุขภาพ

     สำนักงานแรงงานในสิงคโปร์จัดกิจกรรมอาสาสมัครแรงงานเดินเพื่อสุขภาพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพแรงงานไทย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ขยายการสร้างเครือข่ายแรงงาน และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงอบายมุข โดยพื้นที่เดินเป็นอุทยานและสวนสุขภาพ Kranji Reservoir Park ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร การเดินเป็นการออกกำลังกายที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างอาสาสมัครแรงงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 43 คน

     ในโอกาสนี้ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์และอาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ขอขอบพระคุณท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณามอบเสื้อให้แก่อาสาสมัครแรงงาน จำนวน 132 คน


2687
TOP