Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ออกเยี่ยมแรงงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน

     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้ออกเยี่ยมแรงงานไทยในพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ Upper Bukit Timah เพื่อติดตามสภาพความเป็นอยู่และให้กำลังใจในการทำงานแก่แรงงานไทย รวมทั้งแจกคู่มือสำหรับแรงงานไทยในสิงคโปร์ นอกจากนี้ ได้นำของที่ได้รับการบริจาค เช่น ข้าวสาร สบู่ ยาสีฟัน หน้ากากอนามัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน สถานเอกอัครราชทูตฯ และวัดไทยในสิงคโปร์ รวมจำนวน 8 ชุด มอบให้แก่แรงงานไทยด้วย


2892
TOP