Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอความอนุเคราะห์ สนร.สิงคโปร์บริการจัดสอบด้วยรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาที่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การสอบ โดยให้จัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสำนักงานฯเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาระหว่างวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ดังนี้ 
: วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566
มีนักศึกษามาสอบ จำนวน 3 คน

: วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566
มีนักศึกษามาสอบ จำนวน 1 คน

ทั้งนี้ ในการจัดสอบครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


33955
TOP