Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  • สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2564

โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอความอนุเคราะห์ สนร.สิงคโปร์บริการจัดสอบด้วยรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาที่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การสอบ โดยให้จัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสำนักงานฯเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาระหว่างวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ดังนี้

: วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 มีนักศึกษามาสอบ จำนวน 11 คน

: วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565  มีนักศึกษามาสอบ จำนวน   11  คน

ทั้งนี้ ในการจัดสอบครั้งนี้ สนร.สิงคโปร์ ได้คำนึงถึงการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยตามมาตรการของทางการสิงคโปร์ที่กำหนดไว้ การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


2597
TOP