Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดสอบปลายภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดสอบปลายภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ให้ใช้ห้องประชุมที่บริเวณ ชั้น 2 เป็นสถานที่สอบ ดังนี้

: วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบจำนวน 48 คน ​มาสอบจริง 35 คน​ ขาดสอบ 13 คน

: วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบจำนวน 27 คน​มาสอบจริง 14 คน​ ขาดสอบ 13 คน

 


66
TOP