Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดสอบสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

     สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดสอบสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอความอนุเคราะห์ สนร.สิงคโปร์บริการจัดสอบด้วยรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาที่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การสอบ โดยให้จัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสำนักงานฯเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาระหว่างวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ณ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์


23
TOP